Teşkilat

Anlaşmalar Genel Müdürlüğü, temel olarak, Türkiye’nin ticari ve ekonomik konularının ikili ve çok taraflı platformlarda görüşülmesi, takibi ve gerektiğinde anlaşma imzalamak suretiyle yürütülmesinden sorumludur. Anlaşmalar Genel Müdürlüğü’nün görev ve yetkileri özetle aşağıda yer almaktadır:

 • İkili ticari ve ekonomik konularda uluslararası müzakereleri yürütmek ve bu ilişkilerden kaynaklanan hakların takip edilmesi, yurtiçinde ve yurtdışında gerekli koordinasyonu sağlamak ve anlaşma yapmak.
 • İki taraflı ekonomik işbirliği anlaşmaları, mal ve hizmet ticaretine yönelik iki taraflı ve bölgesel ticaret, ekonomik, sınai, teknik işbirliği, tercihli ticaret ve benzeri anlaşmaları ilgili kuruluşlarla koordinasyon halinde hazırlamak ve müzakere yapmak ve müzakereleri sonuçlandırmak.
 • Karma Ekonomik Komisyon ve benzeri işbirliği mekanizmaları yoluyla ikili ve bölgesel ticari ve ekonomik işbirliği faaliyetlerini, ilgili kurumlarla koordineli bir şekilde yürütmek.
 • İkili bazda, ticaretin geliştirilmesine dair çerçeve anlaşması bulunmayan ülkelerle gerekli işbirliği mekanizmalarını oluşturmak.
 • İkili ya da çok taraflı ticaret ve işbirliği anlaşmalarıyla ilgili gerekli mevzuat çalışmasını yapmak ve mevzuatı uygulamak.
 • Ticari ve ekonomik konularda uluslararası kuruluşlar ve bölgesel örgütlerle olan ilişkileri yürütmek, Bakanlık bünyesinde ve ilgili olabilecek tüm dış paydaşlar nezdinde koordinasyonu sağlamak, çalışma toplantıları ve müzakereleri izlemek
 • Dünya Ticaret Örgütü üyesi olarak, Türkiye’nin hak ve yükümlülüklerini takip etmek, müzakerelerde ülke pozisyonunu belirlemek ve savunmak.
 • Ürün ve döviz kazandırıcı hizmetler ticaretine yönelik çok taraflı ticaret anlaşmalarını gerektiğinde ilgili bakanlık ve kuruluşlarla işbirliği halinde hazırlamak ve müzakereleri yürütmek.
 • Taraf olunan çok taraflı düzenlemelerde, Bakanlık görev alanı itibariyle meydana gelecek değişiklikleri izlemek, uygulamaya yönelik tedbirleri almak ve olası sorunların yine koordineli bir şekilde çözülmesini sağlamak.
 • Dış ticaretle ilgili konularda, uluslararası örgütler nezdinde ya da ikili ilişkiler bağlamında ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların çözümüne yönelik olarak ülke savlarını gerekli platformlarda savunmak ve gerekli hallerde hizmet alımı almak.
 • Dünya Ticaret Örgütü hukukunu ilgilendiren konularda, Türkiye aleyhine açılan davalarda koordineli olarak savunma hazırlanmak ve süreç içinde ülkemizi temsil etmek.
 • Mal ticareti alanında, Türk şirketlerinin yabancı devletler ve uluslar arası kuruluşlar karşısındaki hak ve menfaatlerini hukuk yoluyla korumak.
 • Bakanlığın görev alanına giren dış temaslarla ilgili olarak protokol işlerini düzenlemek.

Bu kapsamda, Anlaşmalar Genel Müdürlüğü, hemen her düzeyde birçok yabancı ülke, bölgesel ve uluslararası örgüt ile ilişkileri ve işbirliğini yürütmektedir. Bu çerçevede, kurumsal diyalog ve iletişim mekanizmalarından yararlanmakta ve bu platformları ülkemizin ticari ve ekonomik menfaatlerinin genişletilmesi için hem yabancı ülkeler ile hem özel ve kamu sektörü ile diyaloğun geliştirilmesini hedeflemektedir.

Bu amaçla, Anlaşmalar Genel Müdürlüğü, başta Karma Ekonomik Komisyon (KEK) ve Ekonomik ve Ticari Ortaklık Komiteleri olmak üzere, ikili  ve çok taraflı diyalog platformlarını yoğun olarak kullanılmaktadır. Bu kapsamda, çeşitli ülkeler ile gerçekleştirdiği temaslarda, ticaretin artırılması, doğrudan yatırımlar, altyapı, enerji, çevre, ulaşım, teknoloji transferleri, müteahhitlik ve mühendislik hizmetleri, madencilik gibi birçok alanda ekonomik işbirliğine ilişkin konuları gündeme getirmekte; her seviyedeki muhataplar ile bu ilişkilerin geliştirilmesine ilişkin tedbirleri ele almakta; öneriler ve projeler geliştirilmesine katkı vermekte ve ihtiyaç olduğunda da sorunların aşılması için girişimlerde  bulunmaktadır.

Diğer taraftan, Genel Müdürlüğümüz, dünya ekonomisi ve ticaretindeki gelişmelerin ışığında ülkemizin ticari ve ekonomik menfaatleri açısından önce çıkan hedef bölgelere yönelik özel stratejileri de hazırlamakta ve yürütmektedir. Bu çerçevede, son olarak Rusya, Çin, Hindistan ve Meksika Eylem Planları hazırlanmıştır.

Bu çerçevede, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), OECD, G-20 gibi uluslararası platformlar ile Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (KEİ), Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT), İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Gelişen 8 Örgütü (D-8) gibi kurumlar nezdinde,  mal ve hizmet ticaretine yönelik yürütülen çalışmalarda, ülkemizin tüm hak ve yükümlülüklerinin takibi, bu hususlarda ülkemiz görüşlerinin oluşturulması, gerektiğinde bu platformlarda yürütülmekte olan müzakereler için ülke pozisyonunun tespiti ve savunulması, Anlaşmalar Genel Müdürlüğü'nün ana görevleri arasında yer almaktadır. Bu görevin yerine getirilmesi kapsamında, Genel Müdürlüğümüz, ülkemizdeki tüm kamu kurumları ve özel sektör kuruluşları ile yakın işbirliği yapmaktadır.